وبگاه شخصی سعيد گرگين

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: سعيد
نام خانوادگي: گرگين
دانشكده: شيلات و محيط زيست
گروه آموزشي: شیلات
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://gorgin.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: sgorgin@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيشیلات و محیط زیست علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1372 
كارشناسي ارشدشیلات تربیت مدرس ایران 1376 
دكتريشیلات گرایش تولید و بهره برداری تربیت مدرس ایران 1390  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: مدل زیستی: رویکردی جدید در مدیریت تعاونی های صیادی پره در ناحیه جنوبی دریای خزر
English: Biological Model: An Approach for Management of Beach Seine Fishing Co-operative in the Southern Part of Caspian Sea

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار       تخصص اصلی


تکنولوژی صید
1-شناسایی آلات و ادوات صیادی
2-تجهیزات الکترونیکی صید
3-طراحی و ساخت ادوات صیادی
4-بررسی ترکیب صید و راه کارهای افزایش صید انتخابی ادوات صیادی
5-اثر ادوات صیادی بر اکوسیستم

  بازديد : 33545
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان