وبگاه شخصی سعيد گرگين

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: شناسایی آلات و ادوات صیادیاصول و روش های صید آبزیان
كارشناسي ارشد: شناسایی آلات و ادوات صیادی تکمیلی شناسایی تجهیزات الکترونیکی صید
دكتري: روش های نوین صید آبزیان
  بازديد : 33541
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان